envelope tada

Polityka prywatności

§1 Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rocknet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chłodna 51, 00 - 867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000448856, legitymująca się numerem NIP: 7123276393, REGON: 061515627, [email protected]., Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • adresu poczty elektronicznej
  • numeru telefonu
  • numeru rachunku bankowego
  • opcjonalnie - nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP
  • opcjonalnie - informacji o stanie zdrowia, nietolerancjach pokarmowych, o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia złożonego przez Panią/Pana w sklepie prowadzonym przez Administratora za pośrednictwem platformy transakcyjnej, w tym także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających do czasu ich przedawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego,
  • opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): marketingu towarów oferowanych przez Administratora, w tym kontaktu telefonicznego z klientem,
  • opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej o produktach, usługach i  akcjach promocyjnych Administratora (newsletter)
  • opcjonalnie (w razie wyrażenia zgody): wyrażenia opinii o zawartej z Administratorem umowie sprzedaży w systemie ankiet opiniujących, - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • organy Krajowej Administracji Skarbowej,
  • bank świadczący na rzecz Administratora usługę prowadzenia rachunku bankowego,
  • podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych,
  • podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,
  • podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, w tym zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora w procesie realizacji zamówień oraz wysyłki informacji handlowych,
  • podmiot udostępniający platformę transakcyjną online
  • w razie wyrażenia zgody - podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte z Administratorem umowy sprzedaży.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów i świadczenia usług określonych niniejszą klauzulą, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie ww. umów i ich wykonanie oraz świadczenie usług.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu pod względem osobistych preferencji i zainteresowań, na podstawie złożonych zamówień oraz wyszukiwań, dla celów statystycznych i marketingowych (w razie wyrażenia zgody).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub realizacji umowy określonej niniejszą klauzulą, a następnie do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych - gdy przechowywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego (w tym przepisów prawa podatkowego),
  • do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umowy i/lub związanych ze świadczonymi usługami - dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich zabezpieczenia/dochodzenia (cele windykacyjne),
  • przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych dla tych celów,
  • przez okres prowadzenia newslettera lub do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie
  • do czasu wycofania zgody na wyrażenie opinii o zawartej z Administratorem umowie sprzedaży.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawą o ochronie danych osobowych.

§2 Polityka „Cookies”

 • Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą, którego łączy się ze stroną internetową. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.
 • Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację strony internetowej dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Klienta w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
 • Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować plik
 • Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

§3 Prawa i obowiązki

 • Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej [email protected].
 • Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.

Coś poszło nie tak...

Przykro nam, ale z powodu bezpieczeństwa zostałeś wylogowany.
Prosimy, zaloguj się ponownie.