envelope tada

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem marki kikfit oraz serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://kikfit.pl jest spółka działającą pod firmą Rocknet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448856, NIP 7123276393, REGON 061515627.

Dane kontaktowe kikfit:
telefon: 732 545 328,
poczta elektroniczna: [email protected].

kikfit oferuje dostawy zestawów dietetycznych posiłków pod wskazany adres.

§2 Produkty i zamówienia

 • kikfit oferuje następujące rodzaje produktu:
  • Dieta standardowa Balance 1200 kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  • Dieta standardowa Vege 1200 kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  • Dieta standardowa Vegan 1200 kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  • Dieta standardowa HI-Protein 1800 kcal / 2500 kcal / 3000 kcal
  • Dieta standardowa Low IG 1200 kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  • Dieta standardowa Keto 1500 kcal / 2000 kcal / 2500 kcal
  • Dieta standardowa Keto Vegan 1500 kcal
  • Dieta kikfit bar (samodzielny wybór posiłków)
  • Dieta personalizowana ID, kaloryczność ustalana indywidualnie
  • Dieta standardowa Office w wariantach:
   • 900 kcal Balance / 900 kcal Vege / 900 kcal Vegan
   • 1200 kcal Balance / 1200 kcal Vege / 1200 kcal Vegan
   • 1500 kcal Balance / 1500 kcal Vege / 1500 kcal Vegan
 • Pełny zestaw dzienny składa się, w zależności od wybranej diety i jej kaloryczności, z dwóch/trzech/czterech lub pięciu posiłków (i shotu w przypadku niektórych diet), oraz dowolnej ich konfiguracji w przypadku personalizowanej diety ID i kikfit bar.
 • kikfit zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie kikfit.pl, zawierając w nim wszystkie wymagane informacje. W razie konieczności uzupełnienia informacji przedstawiciel kikfit skontaktuje się telefonicznie lub przez email.
 • Zamówienia należy składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Rozpoczęcie dostawy

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Sobota / Niedziela

  Złożenie zamówienia

  do 12:00 w piątek

  do 12:00 w niedzielę

  do 12:00 w poniedziałek

  do 12:00 we wtorek

  do 12:00 w środę

  do 12:00 w czwartek

 • Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku dni świątecznych.
 • Przed uruchomieniem dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia. Zamówienie potwierdzone jest niezwłocznie po:
  • przesłaniu na adres e-mail [email protected] potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, numer zamówienia). Potwierdzenie musi być wysłane do 2 dni roboczych przed realizacją dostawy, w godzinach pracy biura 9:00-17:00 lub
  • dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
 • Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o jakichkolwiek chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach żywieniowych i alergiach pokarmowych. Wszelkie informacje dotyczące obecności głównych alergenów w każdym z dań dostępne są u przedstawiciela kikfit. kikfit nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku nieujawnienia przez Klienta informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych oraz alergii pokarmowych.
 • Klient składający zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
 • Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Rocknet Sp. z o.o. danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych określa „Polityka Prywatności” będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 • Rezygnacja, przesunięcie terminu zamówienia, zmiana ilości, rodzaju posiłków lub rodzaju diety przez Klienta możliwa jest w przypadku poinformowania drogą elektroniczną na adres [email protected] na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

§3 Płatności

 • Zawarcie umowy następuje po opłaceniu zamówienia i przesłaniu potwierdzenia realizacji przez kikfit, co oznacza, iż złożenie zamówienia obliguje do jego opłacenia. W przypadku braku płatności kikfit ma prawo nie zrealizować zamówienia lub wstrzymać dostawy zestawów dietetycznych w dowolnym momencie realizacji zamówienia.
 • Opłata za usługę cateringu dietetycznego dla diet standardowych naliczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://kikfit.pl. Opłata za personalizowaną dietę ID każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).
 • Płatności obsługuje PayU.
 • Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dane do faktury należy wskazać w formularzu zamówienia.

§4 Dostawy

 • Dostawy zestawów dietetycznych odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 1:00 - 8:00. Szczegóły dotyczące godziny i sposobu dostawy ustalane są z przedstawicielem kikfit przed uruchomieniem zamówienia.
 • Dostawa zamówionych zestawów dietetycznych jest bezpłatna w ustalonym obszarze. Wyjątek stanowi produkt kikfit bar, gdzie dostawa jest płatna w przypadku nieosiągnięcia minimum logistycznego w zamówieniu na dany dzień.
 • Klient ma możliwość zmiany godziny i adresu dostawy. W tym celu powinien poinformować kikfit drogą telefoniczną pod numerem 732 545 328 lub elektroniczną pod adresem [email protected] z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.
 • kikfit nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, jak również brak możliwości dostawy ze względu na podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji dotyczących dostawy (w tym sposobu wejścia do budynku, kodu wejściowego, możliwości pozostawienia paczki u ochrony).
 • W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, nie wynikających z winy kikfit (np. warunki atmosferyczne), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy, kikfit nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.
 • kikfit nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji kradzieży paczki, która została dostarczona pod wskazany adres. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty. Dostarczenie paczki jest każdorazowo dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez dostawcę.

§5 Reklamacje

 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem serwisu Internetowego kikfit.pl mogą być składane drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Rocknet Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
 • kikfit ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§6 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta Klienta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 • Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, Klient może złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres [email protected]. Oświadczenia, które wpłyną na podany adres mailowy poza godzinami pracy biura, uznaje się za doręczone następnego dnia roboczego.

§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 • Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 • Klientowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy odnośnie produktów jeszcze nie dostarczonych pod warunkiem złożenia kikfit oświadczenia o odstąpieniu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną dostawą. kikfit zwróci należność klientowi za niezrealizowane dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, Klient może złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres [email protected]. Oświadczenia, które wpłyną na podany adres mailowy poza godzinami pracy biura, uznaje się za doręczone następnego dnia roboczego.

§8 Odstąpienie od umowy dostaw produktu

 • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy dostaw bez podania przyczyny w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 • Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu
 • kikfit przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

§9 Postanowienia końcowe

 • W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie treści zamieszczone na stronie serwisu internetowego kikfit.pl (w tym grafiki, teksty, układ stron, logotypy, pliki audio, video, pliki z danymi, prezentacje, diety oraz wszelkie inne dane) są wyłączną własnością Rocknet Sp. z o.o. i chronione są przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity). Nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Rocknet Sp. z o.o.

Coś poszło nie tak...

Przykro nam, ale z powodu bezpieczeństwa zostałeś wylogowany.
Prosimy, zaloguj się ponownie.